SLD - Lewica Razem

image_intro_alt

Plan na rzecz równości SLD Lewicy Razem. Katarzyna Kądziela Pełnomocniczką Prezydenta Warszawy ds. równości i przeciwdziałaniu dyskryminacji

Powołanie przy Prezydencie Warszawy Pełnomocniczki ds. Równości i Przeciwdziałaniu Dyskryminacji oraz Rady ds. Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji; prezentacja postulatów równościowych w samorządzie w ramach szpicy programowej „Decydujemy wspólnie” oraz zaproszenie na Ogólnopolskie Forum Praw Kobiet w Łodzi – to główne tematy konferencji prasowej Andrzeja Rozenka oraz komitetu SLD Lewica Razem, która odbyła się 14 września 2018 r. w Warszawie, w której wzięli udział również liderka Inicjatywy Feministycznej Katazryna Kądziela, rzeczniczka prasowa SLD Lewica Razem oraz jedynka do Rady Watrszawy z okręgu Targówek-Wawer-Wesoła Anna-Maria Żukowska, startujące do Sejmiku Województwa Mazowieckiego prof. Danuta Waniek (okręg prawobrzeżna Warszawa), mec. Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska (okręg Warszwa północ), Agata Czarnacka, członkini Inicjatywy Feministycznej i kandydatka do Rady Warszawy z okręgu nr 7, a także gośc specjalny, znany z wielu publikacji dot. równouprawnienia i aktywista na rzecz równości - prof. Jacek Kochanowski.

- W Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy powstanie nowa instytucja, której zadaniem będzie walka z nierównościami i będzie to Pełnomocniczka Prezydenta Warszawy ds. Równości i Przeciwdziałaniu Dyskryminacji – zapowiedział ubiegający sie o fotel Prezydenta w Warszawie Andrzej Rozenek, rozpoczynając konferencję prasową na tle pomnika Warszawskiej Syrenki. - Stworzymy osobną instytucję o niezależnym budżecie, która będzie mogła w sposób skuteczny realizować swoje zadania. Jednocześnie powołamy Radę ds. Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji, która będzie urzędowała przy Prezydencie Stolicy – kontynuował Rozenek.

- Funkcję Pełnomocniczki obejmie pani Katarzyna Kądziela, obecnie dyrektorka Fundacji im. Izabeli Jarugi-Nowackiej oraz liderka partii Inicjatywa Feministyczna; osoba kompetentna i posiadająca duże dokonania w zakresie walki z nierównościami  i walki o prawa kobiet – poinformował Rozenek. - Katarzyna jest również osobą o ogromnym i gorącym sercu - dodał. 

konfa3140918

Propozycje SLD Lewica Razem nie koncentrują się wyłącznie na Warszawie, Anna-Maria Żukowska, rzeczniczka prasowa komitetu zaprezentowała część programu poświęconego równości. - Jest to jedna z newralgicznych części naszych propozycji i ta szpica programowa nazywa się „Decydujemy wspólnie”, są tam pomysły, które będziemy realizowali nie tylko w stolicy, ale i w całym kraju. Jesteśmy jedynym ogólnopolskim komitetem wyborczym, który do programu samorządowego wpisał rozwiązania dotyczące równości, takie jak:

  • Sprzyjanie równości płci, orientacji seksualnej, pochodzenia, rasy lub wyznania zarówno w sferze symbolicznej, np. przez nadawane nazwy ulic, udział w paradach i marszach równości, manifach i akcjach społecznych jak „Czarny Protest”, jak i w życiu codziennym mieszkanek i mieszkańców np. wspierając kulturę mniejszości.
  • Szkolenia dla urzędników, aby mogli łatwiej rozpoznawać problemy mniejszości, a pisma urzędowe będą pisane językiem wrażliwym na równość płci
  • Zobowiązanie straży miejskiej w danym mieście do prowadzenia rejestru zdarzeń, w których podejmowały interwencję, a które mogą mieć podłoże homofobiczne lub rasistowskie.

- Mówimy zarówno o zapewnieniu bezpieczeństwa osobom nieheteronormatywnym, kobietom, czy też mniejszościom oraz osobom z niepełnosprawnościami, a także dzieciom i seniorom – mówiła Żukowska.

Rzeczniczka prasowa SLD Lewica razem zwróciła uwagę, iż w wielu miastach jedynie od 2 do 4% nazw ulic w Polsce nosi nazwiska kobiet. - W stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości trwa Rok Kobiet i to jest dobry moment na to, aby nowym ulicom nadać nazwy żeńskich patronek: społeczniczek, polityczek, naukowczyń, artystek i postaci historycznych.

- Należy również dostrzec osoby ze społeczności LGBT+ i wedle zasady „niech nas zobaczą” nazwiska osób tej społeczności powinny zostać utrwalone w przestrzeni publicznej. Zróbmy to, aby pokazać, że osoby LGBT+ są równoprawnymi członkiniami i członkami naszego narodu oraz naszego społeczeństwa – podkreśliła.

„Decydujemy wspólnie” zakłada, iż wspólnota samorządowa to każdy i każda z nas. W gminach, powiatach i województwach każdy i każda musi być pewien/pewna, że jego/jej potrzeby są tak samo ważne i traktowane z należytą uwagą. Nie ma gorszych ani lepszych mieszkańców - dodała.

Szczegóły funkcjonowania  Biura Pełnomocniczki Prezydenta Warszawy ds. Równości i Przeciwdziałaniu Dyskryminacji zaprezentowała kandydatka na tę funkcję – Katarzyna Kądziela.

- Kampania samorządowa nie musi ograniczać się do wyboru: czy lubię marchewkę czy lubię pietruszkę, to powinna być kampania, która pokaże naszą wizję miasta i społeczeństwa. Wszyscy chcemy Warszawy pięknych budowli, czy też wspaniałych bulwarów, ale pragniemy również miasta, które jest przyjazne dla każdego i każdej. Takiej Warszawy, w której nikt nie będzie się czuł osamotniony, opuszczony, czy też dyskryminowany, i to jest zadanie dla samorządu. Jest to również zobowiązanie, które chcemy na siebie przyjąć – powiedziała przyszła pani pełnomocnik. - Zadanie to będziemy realizować wspólnie ze wszystkimi mieszkankami i mieszkańcami Warszawy – zapowiedziała. - Od wielu lat jestem aktywistką i mam nadzieję, że będą mogła przyjąć tą zaszczytną funkcję, ale pozostanę aktywistką na rzecz kobiet, równości i praw człowieka – oświadczyła Kądziela. Dodała, że wspólne przygotujemy i podpiszemy z organizacjami reprezentującymi społeczność LGBT+ Deklarację Praw Osób LGBT+, którą zaprezentujemy na oddzielnej konferencji prasowej w najbliżyszym czasie.

Program działania Biura Pełnomocnika/Pełnomocniczki Prezydenta ds. Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji oraz Rady ds. Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji z Wszelkich Przyczyn przy Prezydencie Miasta St. Warszawa

I.
Pierwszym zadaniem Pełnomocnika/Pełnomocniczki musi być audyt instytucji miejskich pod kątem realizowania zasad równości i niedyskryminacji i wypracowanie we współpracy z Radą ds. Równości wskaźników równości. Audyt obejmie:
- ratusz i urzędy samorządowe
- szkoły i placówki oświatowe
- placówki ochrony zdrowia
- placówki opiekuńcze
- ośrodki sportowe
- urzędy pracy
- i inne.

Na podstawie wyników audytu Rada opracuje w porozumieniu z Pełnomocnikiem/Pełnomocniczką plan naprawczy.

II.

Realizując konstytucyjną zasadę neutralności światopoglądowej instytucji publicznych, Miasto Stołeczne Warszawa opracuje i przyjmie Kartę Neutralności w Życiu Publicznym.
- W ramach działań na rzecz neutralności światopoglądowej instytucji publicznych Pełnomocnik/Pełnomocniczka podejmie współpracę ze Stołecznym Biurem Edukacji oraz z kuratorium celem rewizji siatek zajęć w szkołach (lekcje religii tylko na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, zagwarantowanie nauczania etyki, wyprowadzenie tzw. rekolekcji poza godziny zajęć lekcyjnych i poza obszar odpowiedzialności szkół za dzieci) oraz zagwarantowania w praktyce neutralności światopoglądowej w szkołach publicznych na terenie miasta Warszawy.
- Kolejnym punktem realizowanym na podstawie Karty Neutralności w Życiu Publicznym będzie usunięcie symboli religijnych z placówek publicznych podległych samorządowi i zagwarantowanie świeckiego charakteru uroczystości publicznych.

III.

Miasto Warszawa podpisze i wdroży Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.
- Prawa kobiet i równość płci;

Prawa reprodukcyjne

- Zagwarantowanie w ramach realizacji zapisów obowiązującego prawa dostępu do edukacji i poradnictwa w zakresie praw i zdrowia reprodukcyjnego oraz seksualnego.
- Utworzenie Stołecznego Rejestru Lekarzy Powołujących się na Klauzulę Sumienia.

- Doprowadzenie, by w każdej placówce publicznej przyjmował przynajmniej jeden lekarz realizujący pełen zakres usług ginekologicznych.

- Utworzenie sieci punktów poradniczych w przychodniach publicznych i placówkach samorządowych we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

- Wdrożenie programu edukacji seksualnej w szkołach publicznych.

- Przygotowanie i realizowanie Publicznego Programu Zdrowia Reprodukcyjnego i Seksualnego.

Bezpieczeństwo i ochrona przed przemocą z powodu płci, przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz pomoc ofiarom przemocy

- Utworzenie miejskiego programu wsparcia ofiar przemocy, obejmującego m.in. zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc w schroniskach i tzw. mieszkaniach chronionych

- Wdrożenie programu szkoleń dla służb miejskich w zakresie rozpoznawania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz skutecznych sposobów pomagania ofiarom przemocy.

- Opracowanie i wdrożenie programu edukacji publicznej Warszawa Bez Przemocy.

Prawa osób nieheteroseksualnych i ochrona przed przemocą z powodu orientacji seksualnej

Wspólne przygotowanie i podpisanie z organizacjami reprezentującymi społeczność LGBT+ Deklaracji Praw Osób LGBT+ zawierającego rozwiązania systemowe, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej pomocy ofiarom homofobii, bifobii, transfobii i nienawiści z powodu nieheteronormatywnego wyglądu czy orientacji seksualnej, i ich wdrożenie we współpracy z doświadczonymi działaczkami i działaczami na rzecz praw osób LGBT+. Powołanie w ramach Biura Departamentu ds. Praw Osób LGBT+.

Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawności i podeszły wiek oraz wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami i seniorek/seniorów oraz ich opiekunów. 

- Utworzenie centrów wsparcia i opieki (dla osób z niepełnosprawnościami) oraz programów wytchnieniowych dla opiekunów. 

- Dalsza likwidacja barier architektonicznych.

- Odwracanie w miarę kompetencji samorządu skutków reformy edukacji dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Cudzoziemcy, migranci, uchodźcy

- Wspieranie nauczania języka polskiego i kampanie społeczne zachęcające do poznawania innych kultur i wzmacniające integrację społeczną cudzoziemców, uchodźców i migrantów. 

- Organizacja nieodpłatnych kursów języka polskiego w dzielnicowych ośrodkach kultury.

Pracująca Warszawa 

- We współpracy z organizacjami pozarządowymi, urzędami pracy, związkami zawodowymi i stołecznymi pracodawcami opracowanie i realizowanie programu wsparcia zatrudnienia i wykrywania przypadków dyskryminacji, łamania praw pracowniczych i wyzyskiwania pracowników, w szczególności cudzoziemek i cudzoziemców. 

- Prowadzenie programów edukacji publicznej w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, praw pracowniczych, BHP i podstaw kodeksu cywilnego, kodeksu karnego i kodeksu pracy.

Pozytywne zaangażowanie na rzecz równości

Społeczne zaangażowanie Ratusza w pozytywną edukację równościową, w tym objęcie patronatami masowych imprez o charakterze antydyskryminacyjnym, takich jak m.in. Warszawska Manifa, Parada Równości czy Parada Seniorów.

 

Podczas konferencji padła również zapowiedź wydarzenia jakim będzie Ogólnopolskie Forum Praw Kobiet. - Organizatorką tego spotkania jest prof. nadzw. dr. hab. Małgorzata Niewiadomska-Cudak, która jest również pomysłodawczynią Łódzkiej Rady Kobiet. Rada Kobiet zafunkcjonuje przy prezydencie miasta Łodzi, mam nadzieję, że kiedyś taka rada zafunkcjonuje również w Warszawie – stwierdziła Anna-Maria Żukowska.

Ogólnopolskie Forum Kobiet odbędzie się 15 września 2018 r. w Łodzi pod hasłem - „Silny samorząd siłą kobiet”, patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęła prezydentowa Jolanta Kwaśniewska.

Lista nr 5 KW SLD Lewica Razem

© 2018 KKW SLD LEWICA RAZEM. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Rozumiem